RHB OSK Logo

聯絡我們

聯絡我們

總行
地址         香港九龍彌敦道192-194號協成行九龍中心12字樓
電話         (852) 2525 1118
傳真         (852) 2810 0908
公司網站  www.rhbinvest.com.hk
 

 
客戶服務熱線
香港熱線  (852) 2103 5657
環球交易熱線           (852) 2103 5683
傳真  (852) 2810 0908
電郵 rhb.hk.support@rhbgroup.com
 

辦公時間         星期一至五 上午9時 - 下午6時; 星期六丶日及香港公眾假期休息